30 april 1913 Julianadag en de intocht der huzaren (3)

Nagekomen bericht over de intocht der huzaren:

Een aandoenlijk verhaal was te lezen in de Tilburgsche Courant van 7 mei 1913.
Ik vond dat ik u dit niet mocht onthouden..

DE HUZAREN.
Als een eigenaardige bijzonderheid ,voorgevallen bij het binnenkomen van ‘t Huzaren regiment in zijn kazernement, kan de ’s Hert. Cr. nog het volgende mededeelen.

Onder hen die zich daar bevonden ter verwelkoming der troepen, bevond zich ook de 94-jarige C.Zebrégts gepensioneerd wachtmeester der Huzaren.

Toen hij in 1838 in dienst trad bij het regiment lanciers, diende hij eerst onder koning Willem I

Daarna bij de lichte dragonders onder Koning Willem II en vervolgens bij de Huzaren onder Koning Willem-III

De grootste Wensch van den grijsaard was vanaf het eerste oogenblik dat hij had vernomen, dat de huzaren in Tilburg kwamen om alvorens te sterven nog eenmaal zijn geliefd regiment in zijn geboortestad te zien wederkeeren.

Gebukt onder den last der jaren zoude het den oud-huzaar moeilijk gevallen zijn, den weg naar de kazerne af te leggen maar de eigenaar van een auto had de welwillendheid hem met zijn voertuig ter plaatse te brengen.Het was een aandoenlijk schouwspel toen bij de begroeting de verschillende generaals en kolonel

Piepers onder hartelijke bewoordingen den oud militair de hand drukten en dat de kolonel verklaarde en dat het niet de laatste maal zoude zijn dat zij elkander zagen, maar dat hij voornemens was hem nog wel eens in zijn woning te komen bezoeken.

Of het er ooit van gekomen is weet ik (nog) niet, wellicht komt er nog een vervolg, maar voorlopig sluit ik hiermee de berichtgeving over 30 april 1913 af.

Henk van Mierlo
Nuenen

Tilburg Wiki: