Ook Dames moeten kunnen baden en zwemmen, aug. 1913

kaart Baksven

De Tilburgsche Zwemvereeniging (TZV) wilde in 1913 ook vrouwen de kans geven om te baden en te zwemmen. Daartoe wilde ze de accommodatie aan het Baksven uitbreiden, maar natuurlijk alleen als bleek dat daar voldoende animo voor was.

Men deed een oproep aan de “Dames” die belangstelling hadden en die hun initiatief wilden steunen door hun visitekaartje aan het bestuur wilden zenden.

Zowel de Nieuwe Tilburgsche Courant als de Tilburgsche Courant van 27 augustus 1913 plaatsten het volgende artikel:

Bad en zwemgelegenheid voor onze dames.

Wij vernemen, dat het bestuur der Tilburgsche Zwemvereeniging, dat zich steeds beijvert, de lust voor het baden en zwemmen te populariseren, thans plannen overweegt, die ongetwijfeld de sympathie van een goed deel der Tilburgsche bevolking zullen verwerven. Het betreft hier n.l. het zoodanig ombouwen en wijzigen der zweminrichting aan het Baksven, dat zij een gesloten geheel vormt, waardoor de mogelijkheid wordt geopend, dat ook dames van hare comfortabele en schoongelegen Inrichting gebruik kunnen maken. Een badvrouw zal worden aangesteld, die de zwemsters de noodige hulp zal kunnen verleenen.

Wij twijfelen niet of de Tilburgsche dames zullen dit voornemen der Tilb. Zwemvereeniging gaarne steunen en hunne medewerking toezeggen door het inzenden van haar kaartje aan het bestuur.

Wij vestigen hierbij dringend hunne aandacht op achterstaande advertentie.

Op verdere plannen der Vereeniging, n.l. net invoeren van kostelooze schoolbaden komen we binnenkort terug.

Op 1 september meldt de Nieuwe Tilburgsche Courant het volgende

Badgelegenheid voor Dames.

Men meldt ons dat aan de oproeping der Tilburgsche Zwemvereeniging een 20-tal dames gehoor hebben gegeven zoodat de oprichting eener bad- en zwemgelegenheid. Men hoopt, dat thans meerdere dames tot toetreding zullen besluiten en hun kaartje aan het bestuur, inzenden.

En ze zaten niet stil in die dagen bij de TZV.

Op 15 september wist de Tilburgsche Courant te melden dat de TZV ook in de kom van de gemeente Tilburg een zwembad wil bouwen. De geschiedenis leert ons dat daardoor het zwembad aan de Ringbaan Oost er komt, weliswaar pas in 1931 en tegen de zin in van de gemeenteraad.

 

Tilburgsche Courant 15-09-1913

VOLKS- EN SCHOOLBADEN.

waar wij vernemen zal op initiatief der Tilburgsche Zwemvereeniging alhier worden opgericht de afdeeling Tilburg der Nederlandsche Vereeniging voor Volks- en Schoolbaden, die zal trachten te komen tot oprichting van een badhuis m de kom onzer Gemeente.

 

Henk van Mierlo

Nuenen

 

 

Afb. Advertenties uit beide kranten en een foto van het Baksven uit vroeger dagen. De foto is afkomstig van Beeldonline.

Tilburg Wiki:

Media