Post Scriptum (13)

  • Datering van de gebeurtenis: 1870 - 1920
Vervolg van het verhaal dat bijna een eeuw geleden door een onbekende Tilburger, onder de titel "Post Scriptum", is geschreven (Regionaal Archief Tilburg: "Manuscript over een terugblik van het leven in Tilburg, plm. 1920", coll.370, nr. 75).


13..

Burgemeester Jansen volgde Burgemeester Suijs op. Bij de benoeming van Burgem. Jansen was Tilburg niet erg enthousiast. Jansen was een self-made man. Was vroeger bakker in Drunen, studeerde zelfs tijdens zijne werkzaamheden in het bakkersbedrijf de administratie en alles wat men verder behoort te weten, wat bij het ambt van Burgemeester behoort. Eerst was hij benoemd in eene kleine plaats, ik meen Drunen, tot burgemeester, en kort daarop in Tilburg. Zijne "incomste" in Tilburg was niet erg feestelijk, heel wat minder als bij zijne opvolgers.

Bij zijn intrede in Tilburg werd hij ten huize van Eduard Janssens de Horion ontvangen, hier werd hij door familieleden en enkele kennissen begroet. Gevlagd werd er ook niet. Alleen bij Baard Knegtel, tabaksnijder in de Heuvelstraat stak de vlag uit, en was boven de deur een opschrift op een cartel aangebracht, vermeldende de woorden:"Leve Minister Focq".

Gedurende meer dan een kwart eeuw heeft Burgemeester Jansen geregeerd. Dikwijls hoorde men de uitdrukking: De Burgemeester spant in en de Raadsleden mogen mee rijden. Al was hij dan geen Meester in de rechten, toch was hij op en top een bekwaam burgervader en viel er niet mee te spotten. Zijn echtgenoote, "Annemie", bewoog zich nooit onder het publiek, ze was een eenvoudig mensch.

Onder het burgemeesterschap van Jansen is Tilburg vooruitgegaan. De eerste trottoirs en vele nieuwe straten zijn onder zijn bestuur aangelegd, jammer dat hij het niet grootscher heeft aangepakt. De straten behoefden slechts acht meter breed te zijn. Nieuwe gasfabriek, rioleering, waterleiding, kwamen onder zijn beheer tot stand. Door zijne zuinigheid was de belasting intusschen te Tilburg zeer laag. De gasprijzen goedkoop. Geen kwade noot voor hem. Vergelijk de gemeenteschuld thans van Tilburg eens met die van vroeger ! Vergelijk het personeel op het Stadhuis, vroeger en nu ! Brandweer, politie, voordien en thans ?

Een viertal veldwachters, Everts (Eiffert) van 't Goirke en de 3 overigen voor de stad:
Kees Kamberg, Piet Vorselaars en.................(Trebuske of "Klaverenboer") ?
En toch werd de orde gehandhaafd.

Als 't noodig was kon men nog altijd over het wapen der Maréchaussee beschikken. Het is slechts een paar maal noodig geweest, dat de hulp der Maréchaussee moest ingeroepen worden.

Eens bij "Antje "op Korvel (Korvelsche Dwarsstraat). Antje had veel vrijers gehad. Hier werd een liedje op gemaakt en 's avonds na afloop der fabrieken gezongen. Een groote menigte begaf zich des avonds naar Korvel en veroorzaakte een volksoploop. Toen dit een achttal dagen geduurd had werden er forsche maatregelen genomen. Samenscholing met meer dan drie personen verboden; de lat (lange sabel) er overgelegd en uit was ‘t.

Kleine oorzaken hebben soms groote gevolgen. Zoo ook was het, toen 's avonds de "draaimakers" de fabrieken verlieten. Ze zongen een onschuldig liedje van Marlborough, die vaart ten oorlog à la chiem chiem chiem, à la boum boum boum.......en hij komt nooit weêrom en hij komt...............De zang werd door de veldwachters verboden. Doch als het in een gedeelte der straat ophield, begon in een ander gedeelte "Malbroek die vaart ten oorlog". Hoe meer notitie de politie nam van het gezang, hoe erger.

Er kon geen agent verschijnen of hij werd betiteld...."Malbroek " Men sprak niet meer van veldwachter, doch riep: Daar komt ‘ne "Malbroek"aan. Het gezang werd hoe langer hoe luidruchtiger en door geheel het zuiden der stad klonk de wezenlijk mooie melodie van "Marlborough 's en va t'en guerre".'t Was net als bij "Antje", na zeven uur waren de winkels leeg. Men waagde zich niet op straat. Na een dag of tien geduurd te hebben, werden dezelfde maatregelen toegepast als bij "Antje", en de pret was uit.

De afbeeldingen: Burg. J. Jansen, en: veldwachters en marechaussées !

Wordt vervolgd