WETTELIJKE WINKELSLUITING 1913

Bij het lezen van historische kranten val je van de ene verbazing in de andere. Zo ook een adres gericht aan de Tilburgse gemeenteraad , te lezen in de Nieuwe Tilburgsche Courant NTC) van 19 april 1913

Lees ik over een soortgelijk probleem vandaag den dag niet iets dergelijks?

Het bericht:

Door de heeren A. van Hamersveld te Amsterdam, C. A. P. Dammers te Haarlem en G. Diercks te Amsterdam resp. voorzitter, secretaris en penningmeester van den Ned. R. K Bond van Handels-,Kantoor- en Winkelbedienden, gevestigd te Amsterdam, hebben een adres aan den raad gericht,waarin zij zeggen:

· dat zij tot hun leedwezen hebben moeten constateeren dat ook in Uwe gemeente des Zondags, veel meer zaken geopend zijn als strikt noodzakelijk is.

· Dat volgens hun oordeel, hetwelk zij ineen bijgaande memorie nader toelichten,het werken op Zondag, niet alleen uit een godsdienstig, maar ook uit een maatschappelijk oogpunt, het algemeen belang benadeelt,

redenen waarom zij de vrijheid nemen Uw hooggeacht collegebeleefd doch dringend te verzoeken maatregelen te nemen waardoor het werken op Zondag zooveel mogelijk beperkt wordt, in het algemeen door het in het leven roepen eener verordening die dat werken op Zondag zooveel mogelijk verbiedt en meer in het bijzonder door een verordening waarbij de winkelsluiting op Zondag wordt geregeld.

Ben benieuwd hoe de beslissing heden ten dage gaat vallen.

Henk van Mierlo

Nuenen

Foto uit Beeldonline toont De Heuvelstraat ter hoogte van de markt in 1913

afb. 2 en 3: Het betreffende artikel in de NTC van 19-04-1913 en een advertentie van de H.V. op 21-04-1913 in de NTC