Politiepost Heuvel ongeschikt voor luidruchtige arrestanten.

Fotonummer 000760

De houten politiepost midden op de Heuvel in Tilburg had in november 1913 een arrestant die zo luidruchtig was dat er een volksoploopje ontstond. Tja, radio, TV en zo waren er nog niet, dus liep men te hoop als er iets raars gebeurde.

Lees hieronder het verslag van een verontwaardigde redacteur van de Nieuwe Tilburgsche Courant van 10 november 1913.

Het gebouwtje zou tot 1932 als politiepost in gebruik blijven en werd later een “abri” voor bus en tram.*

Groot kabaal

Gisterenavond omstreeks 10 uur kwam M. v. d. S. over den Heuvel en vertoonde eenige. kenmerken, dat ie wat te diep in 't glaasje had gekeken. Hij passeerde een tweetal burgers, die rustig met elkander stonden te praten, en gaf een hunner zonder eenige reden een flinke slomp.

Hiervan was de politie getuige en vond termen den man in arrest te stellen op bet politiebureau Heuvel.

S. was echter zeer verbolgen over zijn arrestatie en begon in de cel zulk een kabaal te maken, dat een groote drom nieuwsgierigen samen stroomden om het spektakel aan te hooren.

't Was echter een schande. De man vloekte zoo zwaar en onophoudelijk,sloeg zulk een liederlijke taal uit, dat je

er koud van werd. Zoo iels gemeens hoorden we zelden of nooit, 't is daarom dat wij er de bevoegde autoriteiten

er op attent maken, dat voor dergelijk soort menschen, die onder invloed van sterken drank verkeeren, en zoo woest

zijn, deze politiewachtpost ongeschikt is om daar een paar uur in opgesloten te zitten. De houten beschotten omsluiten niet voldoende de geluiden en zooals gisterenavond het geval was, kon men de vloeken op een twintig pas afstands duidelijk verstaan.

Onbewust werd aldus aan de talrijke menschen, die op dat oogenblik den Heuvel passeerden, een ergerlijke aanstoot gegeven.

Ons dunkt, dat dit alles gemakkelijk te voorkomen is: moet de politie tot arrestatie van een dergelijk persoon overgaan, laat ze hem naar 't hoofdbureau overbrengen, dan wordt niemand gehinderd;

Hetgeen van bet geval van gisteravond dus niet gezegd kan worden.

Wij vernamen nog, dat S. in zijn woede de brits stuk getrapt heeft, hetgeen hem ook nog een proces wegens vernieling bezorgde.

 

Henk van Mierlo

 

Nuenen


Tilburg Wiki:

 

Foto en bijbehorende tekst* uit Beeldonline RAT