Onafhankelijkheidsdag 17 nov. 1913 en Jubilé Zegels

Jubilé Postzegelserie 1913

We naderen stillekens aan de dag waarop 200 jaar geleden - 17 november 1813 om precies te zijn- de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Ik ben eens gaan snuffelen in de Tilburgse kranten van 100 jaar geleden wat er zoal werd georganiseerd honderd jaar geleden bij het eerste eeuwfeest.

In de Tilburgsche Courant van 17 november 1913 staat daarover het volgende te lezen:

ONAFHANKELIJKHEIDSDAG.

Tilburg heeft vandaag blijk gegeven dat in haar niet alle vaderlandslievendheid is uitgedoofd.
Behalve van de meeste openbare gebouwen, wapperde van zeer vele huizen heden de nationale driekleur ter herdenking van het eeuwfeest onzer onafhankelijkheid. Dat gaf aan de stad een feestelijk aanzien, waarvan de levendigheid nog werd verhoogd door een tocht der huzaren door de stad. Jammer, dat ter oorzake van het dreigende weder, het kleurige groot-tenue had moeten plaats maken voor het kaalblauwe apenrokje en de politie-muts.

Dat verminderde zeer het krijgshaftig voorkomen van den troep. Intusschen, ook de stafmuziek trok mede en dat gaf aan de schoolvrije jeugd, —de Fraters en Zusters scholen waren heden gesloten, — om zingend en joelend den stoet vooraf te trekken.

De troep, twee eskadrons onder leiding van Majoor v.d. Poll nam den volgenden weg: Bredasche weg, Watertorenstraat, Elzenstraat, Noordstraat Nieuwlandstraat, Heuvelstraat Willem-II straat, Spoorlaan, Heuvel Bosscheweg, Oude Donkerstraat, St. Josephstraat St. Josephdwarsstraat, Hoogvensche pad, Beeksche dijk, St. Josephstraat, Heuvel, Piusstraat, Piusplein, Anna Polownastraat Paleisstraat, Stadhuis, Markt, Zomerstraat, Bredasche weg Kazerne.
Voor het Raadhuis was een groot gedeelte van het plein afgezet en sloegen B. en W het voorbijtrekken van den stoet gade. Hedenavond vieren de Harmonie ,Orpheus en de Liedertafel „La Renaissance" het feest in besloten kring.

Naar wij vernemen wordt thans het plan beraamd om op Vrijdag 28 november, den dag, dat Willem I te Scheveningen aan wal stapte nog meer feestelijk het eeuwfeest te herdenken.

Ik neem aan dat met het “kaalblauwe apenrokje en de politie-muts” het dagelijks- of veldtenue werd bedoeld.

Overigens waren er inderdaad plannen om op 28 november een extra feest te organiseren, evenwel niet op 28 maar op 30 november omdat de Koning vanwege het slechte weer toentertijd 2 dagen later aan wal was gekomen in Scheveningen.

Maar tijdens een daartoe belegde vergadering van 19 november bleek al snel dat er geen geld was om iets grootschaligs op te zetten; de grote internationale tentoonstelling in de zomer dit jaar, had er voor gezorgd dat de kas, bij de organiserende vereniging Tilburg Vooruit (T.V.), leeg was.

De Vice-Voorzitter dhr. P.M. Arts van T.V, zei dat zijn vereniging welwillend stond tegenover het verzoek de organisatie op zich te willen nemen, maar dat kon alleen als de deelnemende verenigingen een eigen bijdrage zouden leveren.

Er wordt ook gesuggereerd om bij de gemeente aan te kloppen want: “als T,V, voor dit doel bij het Gemeentebestuur aanklopt, dit zeer zeker diep in den zak zal tasten. Van de tentoonstelling hebben de minder gegoeden zoo weinig kunnen profiteeren dat het wel gewenscht is, dat zij op deze wijze schadeloos worden gesteld.”

Dhr. Arts heeft hier echter een hard hoofd omdat de gemeente eerder dit jaar al ƒ 10.000 aan de tentoonstelling heeft gesubsidieerd.

Ook wordt nog voorgesteld een fakkeloptocht te organiseren, maar daar zijn de meningen verdeeld over.

In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 24 november wordt vermeld dat T.V. besloten heeft dit jaar geen feest meer te organiseren, maar als er een ander is die plannen heeft wil T.V. graag meehelpen.

Jubilé zegels

In het Zondagsblad van de Tilburgsche Courant van 16 november 1913 staat een afdruk van de serie “Jubilé postzegels die vanwege de 100 jarige onafhankelijkheid werd uitgegeven. Zie de afbeeldingen. De gekleurde exemplaren zag ik op de website Catawiki en die serie ging in april 2012 voor € 410,- over de toonbank.

Henk van Mierlo

Nuenen

Media