De Engelbewaarder

  • Datering van het voorwerp: 1885 - 1898 - 1958

Een tijdje geleden kocht ik op een boekenmarkt een interessante atlas van omstreeks het jaar 1900. Er ontbraken een paar bladzijden aan. Daarom mocht ik 'm spotgoedkoop hebben. Gisteravond zat ik er voor het eerst in te bladeren en onverwacht trof ik er een losbladig prospectus in aan.

Het heeft helemaal niets met de atlas te maken. Het is namelijk een prospectus om abonnees te werven voor 'De Engelbewaarder'! Wie in Tilburg (van vóór 1958) kent niet 'De Engelbewaarder'?

Dit jeugdtijdschrift bestond al in 1885, aanvankelijk uitgegeven in Maastricht en vanaf 1890 zelfs twee jaar lang door de 'R.K. Liefdadigheidsboekhandel Witlox' te Grave ! Het moet destijds een heel vroom blad zijn geweest want de ondertitel luidde toen 'Maandschrift tot bevordering van de godsdienstige opleiding der jeugd' (met dank aan Ronald Peeters en 'De Paap van Gramschap').

Nadien werd het gedrukt en uitgegeven door de Fraters van Tilburg met hun 'Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis'. In 1958 verscheen het laatste nummer. Wij waren er thuis ook op geabonneerd.

Het prospectus dat ik gisteravond zat te lezen (zie bijgevoegde fotootjes) verwijst naar de 13e jaargang en zal dus uit omstreeks 1898 dateren. Ik citeer een aanbeveling van de redactie:

'Laten wij eendrachtig samenwerken om, waar der jeugd zooveel slechte lectuur of tenminste lezing van een verdacht allooi wordt geboden, haar iets te bezorgen dat den geest met nuttige kundigheden verrijkt en tevens zijn invloed ten goede ook op het hart uitoefent'.

Maar ook: 'teneinde het aangename met het nuttige te vereenigen en onzen lezers ook eene genoeglijke ontspanning te bezorgen, worden maandelijks eenige raadsels opgegeven'.

En verder: 'Met nieuwen ijver aanvaarden wij onze taak, maar meenen vooreerst nog met vrucht te kunnen opmerken dat niet slechts het jongere geslacht, maar ook de ouderen van dagen met waar genot en tevens met vrucht ons maandschrift kunnen lezen'.

Een jaarabonnement kostte destijds ƒ 1,20 (of voor België 3 franken!) en de enveloppe om 'het inteekenbiljet' te verzenden moest worden gefrankeerd met een postzegel van 1 cents !

Louis Sparidans, Grave

 

Tilburg Wiki: