Licht in den moord van Maria Kessels?

Fotonummer 007161

Bijna 13 jaar na de moord op Marietje Kessels stond in de Tilburgsche Courant van donderdag 7 augustus 1913 een artikel getiteld: Licht in den moord van Maria Kessels met de volgende tekst:

“Men zal zich den gruwelijken moord herinneren op het laatst van Augustus 1900 gepleegd op de 11-jarige Maria Kessels te Tilburg in de kerk van het H. Hart aldaar zoo lezen wij in het Eindhovensch Dagblad.

Na een langdurig proces, dat zorgvuldig en met pijnlijke nauwkeurigheid den schuldige trachtte te ontmaskeren zonder daarin te slagen, bleef tot nu toe de ware toedracht van den moord in het duister.
De koster of de schilder? is de vraag, die nog altijd onbeantwoord is gebleven.

De schilder Mutsaers, die na te zijn vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs, de wijk naar Antwerpen had genomen en van wien in Augustus 1903 nog geschreven werd en later tegengesproken, dat hij dood van een ladder zou zijn gevallen, is Maandag door de politie aldaar betrapt op het plegen van niet te noemen handelingen met een minderjarig meisje.
Hij werd direct in verzekerde bewaring genomen en zal een strenge straf der om wraakroepende daad niet ontgaan.

Natuurlijk ligt voor de hand dat de publieke opinie hem nu meer dan ooit als den waren moordenaar op Maria Kessels beschuldigt. Het ware te wenschen, zoo besluit het Eindh. orgaan, dat de Belgische justitie er in slaagde het donker verleden van zoon misdadiger bloot te leggen en aan de Hollandsche Justitie enkele feiten uit zijn Antwerpsen leven aan de hand te doen, die licht zouden kunnen werpen op den gruwelijken moord te Tilburg.”

Het bleek –wat we tegenwoordig noemen- een Hoax te zijn, althans volgens de destijds verdachte schilder Mutsaers, die hoogstpersoonlijk vanuit zijn woonplaats Antwerpen naar Tilburg was afgereisd om zijn verhaal te halen bij de krant.

In de Nieuwe Tilburgsche courant van 12 augustus 1913 verscheen dientengevolge het volgende artikel:

“Tegenspraak.

Dezer dagen heeft in de pers een bericht gecirculeerd over den schilder Mutsaers, destijds beklaagde in de geruchtmakende Tilburgsche moordzaak.
Wij voor ons hebben het bericht niet overgenomen omdat wij vermoedden, dat het op misverstand berustte en de conclusie in ieder geval niet houdbaar was.
Nu vervoegde zich dezen morgen Mutsaers, die sinds elf jaar te Antwerpen woont en er thans eigen zaken drijft, op ons bureau met verzoek te melden,dat van de geheele historie, dat hij gearresteerd was enz., geen letter waar was. Hij heeft zich te Breda tot zijn advokaat gewend en tegenspraak van het onware bericht zou ook niet uitblijven. Ook in de geschiedenis van het bericht uit de Gazet van Antwerpen van een diefstal op een meisje, was Mutsaers, naar hij verzekerde, niet gemengd.”

Ook de Tilburgsche Courant van 12 aug. moest zuurtjes melden dat het door daar geplaatste artikel een “onjuist gerucht” was:

ONJUISTE GERUCHTEN.

Het bericht, dit de schilder Mutsaers die als beklaagde in de geruchtmakende moordzaak alhier werd vrijgesproken te Antwerpen zou zijn gearresteerd wegens het plegen van niet nader te omschrijven handelingen met kinderen, is naar men aan de N. R. C meldt, van allen grond ontbloot. Mutsaers bevindt zich op vrije voeten en er is niet de minste klacht tegen hem ingediend.

De dag daarop verscheen er in dezelfde krant een artikeltje wat we tegenwoordig een rectificatie zouden noemen:

ONWAAR BERICHT.

Gisteren, toen ons blad ter perse lag, telefoneerde onze Bredasche correspondent ons, dat hij te Breda den schilder M. gesproken had, bekend uit de moordzaak van Maria Kessels, en van wien het Eindh. Dagbl. dezer dagen het bericht verspreid had, dat hij te Antwerpen wegens het plegen van niet benoemen handelingen met minderjarigen was gearresteerd.
M. verklaarde, onzen correspondent , dat het bericht van genoemd blad van a tot z. verzonnen is een dat iedereen gerust bij de Antwerpsche politie naar hem informeeren kan. Hij doet te Antwerpen, waar hij reeds elf jaar woont, eigen zaken.”

De moord zou, zoals bekend, is nooit opgelost worden.

Mieke Nelie van der Heijden schreef in haar artikel “Marietje Kessels” elders in het geheugen, er het volgende over:

In 1988 heeft Ed Schilders (Tilburg) in zijn boek ‘Moordhoek - de moord op Marietje Kessels in een katholieke kerk' uitgebreid alle gebeurtenissen in en rond Tilburg beschreven. Hij kwam tot de opvatting dat de pastoor de dader was. Maar een nieuw onderzoek van de strafdossiers door drie advocaten in 2000 in het archief van een advocatenkantoor leidde tot de conclusie, dat de pastoor het ‘zeker niet gedaan heeft'. Wie de echte dader was, we zullen het nooit te weten komen.

Henk van Mierlo

Nuenen

Foto’s BeeldonLine (RAT) Het graf van Marietje, omslag van het boek van Ed schilders, en het bidprentje.

Tilburg Wiki: