WO II (16) - de voorlopige oorlogsschade

Fotonummer 013450

Zes weken na het begin van de Tweede Wereldoorlog maakte de ‘Nieuwe Tilburgsche Courant’ in haar editie van 22 juni 1940 de voorlopige oorlogsschade voor Tilburg op. Hieronder het letterlijke bericht.

De oorlogsschade in onze stad.
750 panden beschadigd; totale ruïne op fl. 379.500 geraamd.
Ongerekend bedrijfsverlies en huurderving.

 

Het lag onmiddellijk in de rede, dat de Regeering zich zou beraden over de vraag of en in hoever de "oorlogsslachtoffers" schadeloos moesten worden gesteld voor de door oorlogshandelingen toebrachte schade aan hunne onroerende goederen.

Over de vraag of deze vergoeding redelijk is en dus moet worden gegeven, werd al onmiddellijk toestemmend beslist.

 

Er werd een “oorlogsschade-commissie" ingesteld, die onverwijld de schade in het geheele land deed opnemen.

De notarissen en hypotheekbanken werden in den arm genomen en de betrokken deskundige gemeentediensten zetten dadelijk de schattingen in.

 

Gisteren 21 juni reeds moesten ze gereed zijn, opdat ook op den kortst mogelijken termijn met den herbouw kan worden begonnen. Ook in Tilburg is met bekwamen spoed door onzen dienst van Bouw- en Woningtoezicht gewerkt en zoo zijn wij in staat thans reeds de resultaten hiervan mede te deelen.

 

Bij nauwkeurig onderzoek is gebleken dat niet minder dan 750 panden in Tilburg beschadigd zijn. Deze massavernieling vindt allereerst haar oorzaak in het bombardement, hier en daar in de stad.

Men herinnert zich de plekken nog wel waar de projecten neerkwamen. Dat waren meest ruïnes van ernstigen aard: hele huizen zijn er door in puin gegaan.

 

Maar daarnevens heeft het doen springen van de kanaalbruggen - op last van de toenmaligen Franschen bevelhebber - in de omgeving een ware ravage aangericht aan ruiten en dakpannen. Alles bij elkaar is de schade, in vergelijking misschien bij andere steden, betrekkelijk gering, maar toch beloopt ze nog enkele tonnen.


Zie hier de specificatie zooals zij ter kennis van de Nationale Commissie zal worden gebracht, onder voorbehoud van een nog mogelijk gewijzigde (verhoogde) opgave.

Gebouwen f. 235.000.—; Inventaris en voorraden f. 100.000.—; Inboedels f. 35.000.--
Schade aan gemeentegebouwen f. 5.000.—; Schade aan wegen f. 3.000.—; Schade aan gasleidingen f. 1.500.--
In totaal f. 379.500.--


Wij merken op dat in deze cijfers dus blijkbaar niet is opgenomen de bedrijfsschade en de nadeelen veroorzaakt door huurderving.

De totale som hiervan is zeker nog niet bij benadering te bepalen.

 

Wat de vernieling van de bruggen aangaat, ook die is niet geschat, omdat deze kanaalovergangen in eigendom en onderhoud zijn bij het Rijk.

De verwachting schijn gewettigd, dat reeds spoedig met de toekenning der bedragen zal worden begonnen, opdat ook het herstel weldra in gang zal kunnen worden gezet.

Voor de "getroffenen" een troost in deze voor hen zoo zorgelijke tijden.

 

Tegenwoordig zou een schade van een dergelijke omvang al gauw enkele miljoenen euro’s belopen .....


Bijgaand nog een tiental oorlogsschade-foto’s uit 1940 via BeeldOnline.

 

Louis Sparidans

Tilburg Wiki: